20/03/2024 – Sự kiện triển lãm Tranh – Nhà văn hoá